Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.calimy.pl
2. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – caliMY
Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.calimy.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
4. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak formularz zapisu do newslettera.
5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu do newslettera przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera dotyczącego wszelkiej działalności związanej z Serwisem w tym promocji nowych postów oraz treści marketingowych partnerów Serwisu.
6. Dane Użytkownika, które będzie podawał w celu skorzystania z Serwisu to przede wszystkim: imię oraz adres e-mail.
7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłania wiadomości za pośrednictwem newslettera.
8. W celu zarządzania listą adresów email, Administrator korzysta z serwisu Mailchimp, na którym przechowuje dane Użytkowników. Mailchimp to usługa do zarządzania listą adresową i wysyłania wiadomości email dostarczana przez Mailchimp Inc. z siedzibą w USA. Mailchimp ma swoją własną politykę prywatności, która jest dostępna na stronie https://mailchimp.com/legal/privacy/ Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach i na jego serwerach.
9. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

– kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy zachowania Użytkowników na stronach internetowych. Google Analytics zbiera dane anonimowo. Pokazuje zbiorcze dane o zachowaniu Użytkowników. Administrator nie może w żaden sposób połączyć zebranych przez niego danych o Użytkownikach z danymi z Google Analytics. Użytkownik może zrezygnować z przesyłania danych na temat swojego zachowania do Google Analytics. Nie będzie to miało wpływu na użytkowanie przez niego Serwisu.
– piksel Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.
– kod AdWords – w celu zarządzania reklamami w wyszukiwarce Google i prowadzenia działań remarketingowych.

10. Administrator dokłada wszelkich starań do tego, aby zabezpieczyć dane Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosuje zabezpieczenia na poziomie Serwisu.
11. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, może poprosić o ich zmianę za pośrednictwem adresu email my[at]calimy.pl
12. Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili. Niniejsze żądanie należy kierować na adres email my[at]calimy.pl lub poprzez kliknięcie w link wypisu zawarty w otrzymanej wiadomości
13. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój niniejszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.calimy.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

Polityka cookies

1.  Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „cookies” „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

7. Co do zasady oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych – przeglądarki stron internetowych, domyślnie pozwala na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Operator Serwisu niniejszym informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ustawienia przeglądarki internetowej w danym urządzeniu, pozwalające na zapisywanie plików „cookies” oznaczają, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na używanym przez niego urządzeniu.
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców i partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
11. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, który przysługuje IAB Polska i został zaczerpnięty ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl

Regulamin Serwisu

1. Korzy­sta­jąc z Bloga akcep­tują Pań­stwo niniej­szy Regu­la­min. Zapew­niamy, że dokła­damy moż­li­wych sta­rań w celu publi­ko­wa­nia na Blogu jak naj­bar­dziej wia­ry­god­nych infor­ma­cji. Należy jednak pamię­tać, że tek­sty mają zawsze charakter subiek­tywny i ich celem jest zapre­zen­to­wa­nie wła­snej opi­nii.
2. Zawar­tość Bloga chro­niona jest pra­wami autor­skimi. Wszel­kie teksty, znaki towa­rowe, loga, zdjęcia, nagrania itp. przed­sta­wiane na Blogu sta­no­wią wła­sność Marty i Dawida Gałatów oraz upraw­nio­nych osób trze­cich. Zabro­nione jest ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie, roz­po­wszech­nia­nie czy inne wyko­rzy­sty­wa­nie bez uprzed­niej zgody podmiotu upraw­nio­nego.
3. Autorzy bloga zastrzegają sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny, w szczególności gdy komentarze:

– zawierają wulgaryzmy,
– obrażają autorów bloga, komentujących lub inne osoby,
– obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
– pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
– ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych,
– zawierają treści reklamowe.

4. Komentarze muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem). W przypadku podejrzenia, że komentarz został dodany z fikcyjnego konta, zostanie on usunięty, a Użytkownik zablokowany.
5. Użytkownik publikuje na stronie komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Korzystanie z bloga jest dobrowolne i bezpłatne. W każdym momencie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z bloga.
7. Autorzy bloga zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania.
8. Infor­mu­jemy także, że nie pono­simy odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek szkody wyni­kłe z wykorzy­sta­nia infor­ma­cji zawar­tych na blogu lub uzy­ska­nych za jego pośred­nic­twem. Przy korzy­sta­niu z bloga zale­camy podej­mo­wa­nie nie­zbęd­nych środ­ków ostroż­no­ści, w tym zabez­pie­cze­nie się przed wiru­sami kom­pu­te­ro­wymi.
9. Autorzy bloga zastrzegają sobie prawo do wyłączenia bloga i skasowania w sytuacjach nadzwyczajnych treści znajdujących się na blogu.
10. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z blogiem proszę kierować na adres email my[at]calimy.pl